Dotacje Unijne

MARINO Sp. z o.o realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
 
Dotacja na kapitał obrotowy dla MARINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 w ramach działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy.
 
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w skutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 ( 2020/N)
 
Dofinansowanie projektu z UE w wysokości : 183.491,31 PLN ( słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 31/100)

 

 

Rynek zbytu

Odbiorcami naszych produktów są duże sieci handlowe w kraju i za granicą, np. w krajach Europy Zachodniej, m.in. w Niemczech.

Jakość i bezpieczeństwo

Wody i napoje są badane systematycznie przez PZH Instytut Fresenius w Taunsstein oraz labolatorium zakładowe.

Technologia

Inwestycje w zakresie wyposażenia zakładu w coraz nowocześniejsze linie produkcyjne umożliwiają realizację rosnącego zapotrzebowania ilościowego i jakościowego naszych klientów.